به نظر شما یک نرم افزار تست کنکور تا چه حدی میتواند به شما کمک کند در یاد گیری
(42.30%) 11
100 درصد
(23.07%) 6
90 درصد
(7.692%) 2
80 درصد
(3.846%) 1
70 درصد
(3.846%) 1
60 درصد
(0%) 0
50 درصد
(3.846%) 1
40 درصد
(0%) 0
30 درصد
(0%) 0
20 درصد
(15.38%) 4
10 درصد

تعداد شرکت کنندگان : 26